Vedtægter for Foreningen Ulvetid

Stråsø d. 3. maj 2018

§1. Foreningens navn er Foreningen Ulvetid, herefter kaldet Ulvetid.
§2. Foreningens hjemsted er til enhver tid der, hvor formanden har bopæl.
§3. Foreningens formål er at sikre, at ulvens genindvandring i Danmark udmøntes i en bæredygtig
forvaltningsplan, der sikrer og beskytter ulven som en naturlig del af den danske fauna. Formålet er
endvidere at skabe bred forståelse for ulvens liv og adfærd for på et faktuelt grundlag at styrke
sameksistens mellem ulven og samfundet.
§4. Ulvetid er en ikke-kommerciel folkeoplysende forening. Foreningen er uafhængig af partipolitiske
interesser samt øvrige organisationer og foreninger.
§5. Ulvetids arbejdsområder er oplysende aktiviteter som foredrag og evt. kurser med det formål at give
befolkningen indsigt i ulvens natur, levevis og rolle som et naturligt rovdyr i den danske natur.

1. Emner, der relaterer sig til ulvens liv i det moderne samfund, kan være genstand for Ulvetids
aktiviteter, men altid for at understøtte Ulvetids formål.
2. Ulvetid er åben for samarbejde med alle såvel enkeltpersoner som andre organisationer og
foreninger, nationalt som internationalt. Ulvetids arbejde er dialogbaseret og bygger på et faktuelt
grundlag.
3. Ulvetid indsamler data om ulven og dens liv i både Danmark og udland. Vores viden og indsamlede
data kan bruges af myndigheder, presse og foreninger beslægtet med Ulvetid.

§6. Foreningens formand, andet udpeget bestyrelsesmedlem eller personer godkendt af bestyrelsen kan
udtale sig til pressen inden for rammerne af vedtægternes bestemmelser. Ulvetid har en hjemmeside, der
bestyres af en eller flere personer godkendt af bestyrelsen. Ved uenighed om opslag på hjemmesiden
træffes afgørelse herom af et simpelt flertal i bestyrelsen.
§7. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for to år ad gangen ved den ordinære
generalforsamling, således at tre medlemmer er på valg det ene år og fire medlemmer er på valg det andet
år. Der vælges 2-4 suppleanter, som vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv
umiddelbart efter generalforsamlingen. Der vælges en formand, en sekretær og en kasserer samt to til fire
øvrige bestyrelsesmedlemmer.

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsen ønsker det.
2. Bestyrelsen kan efter behov inddrage særlige ressourcepersoner til støtte for bestyrelsesarbejdet.
3. Bestyrelsen kan efter behov til enhver tid nedsætte en arbejdsgruppe, der varetager foreningens
formål.
4. Bestyrelsen aftaler selv hvor ofte der afholdes bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder kan efter behov
afholdes online via Skype el. lign.
5. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året på et tidspunkt imellem 1. april og 1. juni.
Indkaldelse til generalforsamling sker via e-mail og fremsendes til alle medlemmer senest to
måneder før mødets afholdelse.
6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en
måned før generalforsamlingens afholdelse.
7. Medlemmer med mindre end tre måneders anciennitet kan deltage på generalforsamlingen, men har
ikke stemmeret.
8. Dagsorden ved den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af seneste referat
4. Formandens beretning
5. Spørgsmål til formandens beretning
6. Gennemgang af regnskab
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

§8. Enhver, der er fyldt 16 år og anerkender foreningens vedtægter og formål, kan opnå medlemskab af
foreningen. Medlemskabet er gældende fra første indbetaling af kontingent.

1. Ved udmeldelse eller eksklusion af foreningen godtgøres der ikke for resterende kontingent.
Udmeldelse skal ske pr. e-mail til foreningen.
2. Et flertal i bestyrelsen kan ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning, hvis medlemmet vurderes at være til skade for foreningen eller skønnes at modarbejde foreningens interesser.

§9. Det årlige kontingent for medlemskab vedtages i henhold til dagsordenen af generalforsamlingen for et
år ad gangen.
§10. Foreningens midler skal bruges til understøttelse af Ulvetids aktiviteter inden for rammerne af §5,
herunder til drift af hjemmeside, udarbejdelse af oplysningsmaterialer og dækning af udgifter i forbindelse
med afholdelse af arrangementer m.v. Der kan efter aftale med bestyrelsen udbetales kørselsgodtgørelse i
forbindelse med nødvendig kørsel, f.eks. ved møde med eksterne parter, deltagelse i møder uden for
foreningens almindelige virke som bestyrelsesmøder m.v. Takst for kørselsgodtgørelse svarer til den af
staten vedtagne og gældende takst.
§11. Ved foreningens opløsning skal eventuelle likvide midler først og fremmest overdrages til andre
organisationer, der arbejder til fremme af ulvens beskyttelse i Danmark eller til organisationer, der arbejder
for styrkelse af biodiversitet i Danmark.
§12. Vedtægterne kan kun ændres på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling efter bestemmelsen i §7 om skriftligt forslag til generalforsamlingen. En vedtægtsændring kan kun ske ved mindst 2/3 flertal afstemmeberettigede deltagere ved generalforsamlingen.